Rekrutacja do Grupy Komunikacji i Promocji

Grupa Komunikacji i Promocji Projektu Jamboree 2023 poszukuje osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego serwisu Polska Inspires. Lubisz pisać? Interesujesz się content marketingiem i nie straszne Ci Google Analytics, a pomysły o nowych kanałach do dystrybucji treści same wpadają Ci do głowy? Szukamy właśnie Ciebie!

Zespół Komunikacji i Promocji Projektu Jamboree 2023 poszukuje do współpracy osoby energetycznej o szerokich horyzontach i pełnej pomysłów. Osoby, która poprowadzi nową stronę promującą Polskę: jej naturę, kulturę, walory turystyczne, sukcesy naukowe, technologiczne i sportowe Polaków. Jak również zainspiruje do odwiedzenia Polski. Dla pełnej realizacji celów projektu wolontariusze będą współpracowali z agendami Głównej Kwatery ZHP, które odpowiadają za poszczególne obszary działania, m.in.: Wydział Komunikacji i Promocji, Wydział Zagraniczny, Wydział Wsparcia Metodycznego, Wydział Inspiracji i Poradnictwa oraz Wydział Finansowo-Ekonomiczny.

Jak aplikować?
Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 31-10-2016 r. i powinna zawierać:
1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP, stopniem instruktorskim
i informacją nt. znajomości języków (prosimy podać nazwę języka oraz określić poziom jego znajomości wg skali Rady Europy, tj. od A1 do C2);
2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki,
dla których składana jest aplikacja;

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@jpt.zhp.pl z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać pod adresem rekrutacja@jpt.zhp.pl.

WYMAGANIA

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE
Osoby aplikujące do tej roli powinny spełniać następujące wymagania:

 • członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego;
 • zaliczona służba instruktorska za poprzedni rok i pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego;
 • pozytywne doświadczenie w realizacji projektów na szczeblu co najmniej hufca;
 • wiedza o harcerstwie i funkcjonowaniu ZHP oraz skautingu na świecie, także znajomość Statutu ZHP
  i Konstytucji WOSM;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2 (znajomość języka francuskiego, arabskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem);
 • biegłość w posługiwaniu się komputerem i internetem (aplikacje biurowe, media społecznościowe);
 • doświadczenie w content marketingu (prowadzenie bloga, fanpage, stron www);
 • znajomość WordPressa;
 • łatwość w pisaniu luźnych tekstów i zdolności copywriterskie;
 • mile widziane doświadczenie z projektowania stron www (UX);

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

 • prezentowanie wysokiego poziomu kompetencji i kultury osobistej;
 • zdolność do współpracy z wolontariuszami oraz pracownikami krajowych
  i regionalnych struktur ZHP;
 • umiejętność współpracy oraz budowania pozytywnej relacji ze współpracownikami z zespołu projektowego i ZHP oraz organizacji pracy w grupie;
 • realizacja zakładanych celów;
 • korzystanie z narzędzi do zbiorowej pracy online;
 • otwartość, pomysłowość, samodzielność, poczucie humoru i łatwość nawiązywania kontaktów;

WSPARCIE WOLONTARIUSZY
W ramach realizacji projektu Związek Harcerstwa Polskiego:

 • zawrze umowę wolontariacką z każdą osobą zaangażowaną w jego realizację,
 • określi i opisze zakres odpowiedzialności każdego wolontariusza w powiązaniu
  z celami i harmonogramem projektu,
 • zgodnie z planem finansowym, będzie dokonywał zwrotów kosztów podróży służbowych oraz kosztów zakwaterowania,
 • systematycznie szkolił będzie wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu, w zakresie treści koniecznych dla wysokiej jakości realizowanego zadania,
 • wystawi certyfikat potwierdzający udział wolontariusza w projekcie oraz gdy zajdzie taka potrzeba, wyda list polecający wolontariusza.

WSPÓŁPRACA Z AGENDAMI GŁÓWNEJ KWATERY ZHP
Dla pełnej realizacji celów projektu wolontariusze będą współpracowali z agendami Głównej Kwatery ZHP, które odpowiadają za specyficzne obszary działań Związku. Tymi agendami w szczególności będzie: Wydział Komunikacji i Promocji, Wydział Zagraniczny, Wydział Wsparcia Metodycznego, Wydział Inspiracji i Poradnictwa, Wydział Finansowo-Ekonomiczny.
Podsumowanie warunków współpracy. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza i oferuje współpracę na zasadzie wolontariatu: Porozumienie wolontariackie zostanie podpisane na okres do 31.12.2017r.
W przypadku przyznania prawa do organizacji przez ZHP Światowego Jamboree Skautowego, porozumienie może zostać = rozszerzone do 31.12.2023 r. Porozumienie będzie zawierać klauzule o jego wypowiedzeniu przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; Wykonywanie świadczeń wolontariackich wymagać będzie dostępu do poczty elektronicznej oraz internetu; Większość pracy wykonywana będzie zdalnie oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji; Spotkania zespołu projektowego odbywać się będą w weekendy jeden raz w kwartale. Kalendarz spotkań zespołu projektowego ustalany będzie z góry na każdy rok. ZHP pokrywać będzie koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia wolontariusza w trakcie spotkań zespołu projektowego; Jeżeli wykonywanie zadań związanych z pełnioną funkcją wymagać będzie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, ZHP pokryje koszty podróży samochodowych, autokarowych, kolejowych lub lotniczych w klasie ekonomicznej, zakwaterowania i wyżywienia – zgodnie z planem wydatków; Specyfika projektu może powodować konieczność uczestniczenia w wyjazdach międzynarodowych, również poza obszar Strefy Schengen i Unii Europejskiej; Przewiduje się, że na wykonywanie zadań wolontariusz powinien przeznaczyć średnio 2 godziny
w tygodniu; Zadania, których wolontariusz podejmie się przy bezpośredniej organizacji imprez poprzedzających mogą być przedmiotem uregulowania oddzielną umową wolontariacką.

Jak aplikować?
Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 31-10-2016 r. i powinna zawierać:
1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP, stopniem instruktorskim
i informacją nt. znajomości języków (prosimy podać nazwę języka oraz określić poziom jego znajomości wg skali Rady Europy, tj. od A1 do C2);
2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki,
dla których składana jest aplikacja;

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@jpt.zhp.pl z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać pod adresem rekrutacja@jpt.zhp.pl.