GWARANCJE RZĄDOWE

Związek Harcerstwa Polskiego w toku przygotowań do Jamboree 2023 uzyskał już szereg gwarancji rządowych, wspomagających organizację Jamboree. Gwarancje rządowe dotyczą w szczególności poszanowania konstytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, podjęcia działań gwarantujących wypełnienie zobowiązań przez ZHP, zapewnienia swobodnego wjazdu do naszego kraju i poruszania się po nim przez osoby akredytowane na podstawie paszportu lub innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami oraz karty identyfikacyjnej i akredytacyjnej.

Szczegółowe gwarancje rządowe przewidują m.in., że personel organizacyjny uzyska zezwolenia na pracę w Polsce w trybie przyspieszonym i uproszczonym lub będzie zwolniony z tego obowiązku. Chronione będą znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej określone przez Światowe Biuro Skautowe. Możliwe będzie bezpośrednie przygotowywanie posiłków przez uczestników imprezy i przywóz do Polski artykułów spożywczych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zastosowane zostaną zwolnienia celne i podatkowe na import produktów niezbędnych do organizacji imprezy.